Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. The detailed study of fossils, rather like a crime investigation, it involves the piecing together of manydiverse fragments of evidence.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The detailed study of fossils, rather like a crime investigation, it involves the piecing together of many diverse fragments of evidence.

  1. the piecing

  2. it

  3. detailed study

  4. of many diverse

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

b.it Giải thích: Cấu trúc câu: S + V + O Chủ ngữ của câu là: The detailed study of fossils Động từ của câu là: involves => Câu thừa chủ ngữ “it”.it => ∅ Tạm dịch: Các nghiên cứu chi tiết về hóa thạch, giống nhưmột cuộc điều tra tội phạm, liên quan đến việc chắpghép nhiều mảnh bằng chứng khác nhau.

b.it

Giải thích:
Cấu trúc câu: S + V + O
Chủ ngữ của câu là: The detailed study of fossils
Động từ của câu là: involves
=> Câu thừa chủ ngữ “it”. it => ∅
Tạm dịch: Các nghiên cứu chi tiết về hóa thạch, giống như một cuộc điều tra tội phạm, liên quan đến việc chắp ghép nhiều mảnh bằng chứng khác nhau.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence which has the same meaningas the given one. We have to cancel our project due to lack of capital.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG