Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions from 48 to 50. After the members of the committee had had lunch, they discussed the problem.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions from 48 to 50.

After the members of the committee had had lunch, they discussed the problem.

  1. Having been served lunch, a discussion of the problem was made by the members of the committee.

  2. Having been served lunch, the problem was discussed by the members of the committee.

  3. Having been served lunch, the committee members discussed the problem.

  4. Having been served lunch, it was discussed by the committee members of the problem.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Having been served lunch, the committee members discussed the problem. “Sau khi các thành viên của hội đồng dùng bữa trưa, họ bàn luận về vấn đề.” C. Các thành viên của hội đồng bàn luận về vấn đề sau khi dùng bữa trưa.

C.Having been served lunch, the committee members discussed the problem.

“Sau khi các thành viên của hội đồng dùng bữa trưa, họ bàn luận về vấn đề.”
C. Các thành viên của hội đồng bàn luận về vấn đề sau khi dùng bữa trưa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Tome denied breaking the teacher's laptop.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG