Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. I'm really sleepy today. I wish I _______ Bob to the airport last night.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I'm really sleepy today. I wish I _______ Bob to the airport last night.

  1. hadn't had to take

  2. didn't have to take

  3. didn't take

  4. weren't taking

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.hadn't had to take Dấu hiệu: “I wish” (Tôi ước), “last night” (đêm qua) Cách dùng: diễn tả điều ước, mong muốn trái với kết quả nào đó trong quá khứ Cấu trúc: S + wish + S + had (not) + P2have to => had to Tạm dịch: Hôm nay tôi thực sự buồn ngủ. Tôi ước rằng tối qua tôi đã không phải đưa Bob đến sân bay.

A.hadn't had to take

Dấu hiệu: “I wish” (Tôi ước), “last night” (đêm qua)
Cách dùng: diễn tả điều ước, mong muốn trái với kết quả nào đó trong quá khứ
Cấu trúc: S + wish + S + had (not) + P2 have to => had to
Tạm dịch: Hôm nay tôi thực sự buồn ngủ. Tôi ước rằng tối qua tôi đã không phải đưa Bob đến sân bay. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions from 7 to 8: In my free-time, I often help...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG