Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions. William Clark was not granted the rank of captain. Captain Lewis more or less ignored this andtreated Clark as his equal in authority and rank.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

William Clark was not granted the rank of captain. Captain Lewis more or less ignored this and treated Clark as his equal in authority and rank.

  1. William Clark was not granted the rank of captain because Captain Lewis more or lessignored this and treated. Clark as his equal in authority and rank.

  2. William Clark was not granted the rank of captain, thus Captain Lewis more or less ignored this and treated.Clark as his equal in authority and rank.

  3. Although William Clark was not granted the rank of captain, Captain Lewis more or less Ignored this and 
    treated Clark as his equal in authority and rank.

  4. As William Clark was not granted the rank of captain, Captain Lewis more or less ignored this and treated 
    Clark as his equal in authority and rank.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Although William Clark was not granted the rank of captain, Captain Lewis more or less Ignored this and treated Clark as his equal in authority and rank. William Clark không được ban cấp bậc đội trưởng. Đội trưởng Lewis ít nhiều đã bỏ qua điều này và coi Clark làngười bình đẳng về quyền lực và cấp bậc. A. William Clark không được ban cấp bậc đội trưởng vì đội trưởng Lewis ít nhiều đã bỏ qua điều này và coi Clarklà người bình đẳng về thẩm quyền và cấp bậc. => sai nghĩa B. William Clark không được ban cấp bậc đội trưởng, do đó, đội trƣởng Lewis ít nhiều đã bỏ qua điều này và coiClark là người bình đẳng về quyền lực và cấp bậc. => sai nghĩa C. Mặc dù William Clark không được ban cấp bậc đội trưởng, đội trưởng Lewis ít nhiều đã bỏ qua điều này và coiClark là người bình đẳng về quyền lực và cấp bậc.=> đúng D. Vì William Clark không được ban cấp bậc đội trưởng, đội trưởng Lewis ít nhiều đã bỏ qua điều này và coiClark là người bình đẳng về thẩm quyền và cấp bậc. => sai nghĩa

C.Although William Clark was not granted the rank of captain, Captain Lewis more or less Ignored this and 
treated Clark as his equal in authority and rank.

William Clark không được ban cấp bậc đội trưởng. Đội trưởng Lewis ít nhiều đã bỏ qua điều này và coi Clark là người bình đẳng về quyền lực và cấp bậc.
A. William Clark không được ban cấp bậc đội trưởng vì đội trưởng Lewis ít nhiều đã bỏ qua điều này và coi Clark là người bình đẳng về thẩm quyền và cấp bậc. => sai nghĩa
B. William Clark không được ban cấp bậc đội trưởng, do đó, đội trƣởng Lewis ít nhiều đã bỏ qua điều này và coi Clark là người bình đẳng về quyền lực và cấp bậc. => sai nghĩa
C. Mặc dù William Clark không được ban cấp bậc đội trưởng, đội trưởng Lewis ít nhiều đã bỏ qua điều này và coi Clark là người bình đẳng về quyền lực và cấp bậc.=> đúng
D. Vì William Clark không được ban cấp bậc đội trưởng, đội trưởng Lewis ít nhiều đã bỏ qua điều này và coi Clark là người bình đẳng về thẩm quyền và cấp bậc. => sai nghĩa

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The government decided to pull down the old b...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG