Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Andrew is a very disciplined employee. He ________ great importance to coming to work intime.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 Andrew is a very disciplined employee. He ________ great importance to coming to work in time.

  1. affixes

  2. attaches

  3. admits

  4. attributes

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.attaches A. affixes (v): in vào B. attaches (v): gắn, dán, gia nhập, coi C. admits (v): thừa nhận, thú nhận D. attributes (v): quy cho => attach importance to sth/doing sth: coi việc gì là quan trọng Tạm dịch: Andrew là một nhân viên rất kỷ luật. Ông rất coi trọng việc đến làm việc đúng giờ.

B.attaches

A. affixes (v): in vào 
B. attaches (v): gắn, dán, gia nhập, coi
C. admits (v): thừa nhận, thú nhận 
D. attributes (v): quy cho 
=> attach importance to sth/doing sth: coi việc gì là quan trọng 
Tạm dịch: Andrew là một nhân viên rất kỷ luật. Ông rất coi trọng việc đến làm việc đúng giờ.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the mostsuitable response to complete each of following exchanges. John: “Well it was nice talking to you,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG