Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to completeeach of the following exchanges. Tony and Bob are talking in their classroom. Tony: “We are buying Lily a graduation present.” - Bob: “............... ”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Tony and Bob are talking in their classroom.
Tony: “We are buying Lily a graduation present.” - Bob: “............... ”

  1. She's out of my league.

  2. Can you all be more down-to-earth?

  3.  I'm raking in money now.

  4. Could I chip in?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.Could I chip in? Giải thích: Tony và Bob đang nói chuyện trong lớp: Tony: “Chúng mình đang định mua cho Lily một món quà tốt nghiệp.” - Bob: “ __”chip in: góp tiền A. Cô ấy rời khỏi nhóm của mình. B. Tất cả các bạn có thể trở nên thực tế hơn không? C. Bây giờ mình đang kiếm được nhiều tiền. D. Mình có thể góp cùng với mọi người không?

D.Could I chip in?

Giải thích:
Tony và Bob đang nói chuyện trong lớp:
Tony: “Chúng mình đang định mua cho Lily một món quà tốt nghiệp.” - Bob: “ __” chip in: góp tiền
A. Cô ấy rời khỏi nhóm của mình.
B. Tất cả các bạn có thể trở nên thực tế hơn không?
C. Bây giờ mình đang kiếm được nhiều tiền.
D. Mình có thể góp cùng với mọi người không?

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the mostsuitable response to complete each of following exchanges. John: “Well it was nice talking to you,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG