Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. I was most ..............of his efforts to help me during the crisis.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I was most ..............of his efforts to help me during the crisis.

  1. appreciative

  2. appreciable

  3. appreciation

  4. appreciate

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.appreciative Từ vựng, từ loại Giải thích: most (adv): cực kỳ. Sau “most” cần một tính từ. appreciative (of something) (adj): biết ơn, cảm kích appreciable (adj): đáng trân trọng appreciation (of/for something) (n): sự cảm kích appreciate (v): cảm kích, biết ơn Tạm dịch: Tôi vô cùng biết ơn những nỗ lực của anh ấy để giúp tôi trong cuộc khủng hoảng.

A.appreciative

Từ vựng, từ loại
Giải thích:
most (adv): cực kỳ. Sau “most” cần một tính từ. appreciative (of something) (adj): biết ơn, cảm kích appreciable
(adj): đáng trân trọng
appreciation (of/for something) (n): sự cảm kích appreciate (v): cảm kích, biết ơn
Tạm dịch: Tôi vô cùng biết ơn những nỗ lực của anh ấy để giúp tôi trong cuộc khủng hoảng.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Only after she ____from a severe illness did she realise the importance of good h...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG