Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The boys proposed that their group leader__________ a camping trip.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The boys proposed that their group leader__________ a camping trip.

  1. organize

  2. organized

  3. organizes

  4. organizing

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.organize Câu giả định thường dùng với một số động từ: propose, advise, recommend, suggest,… Công thức: S1 + động từ giả định + that + S2 + V_nguyên thể Tạm dịch: Các bạn nam đã đề xuất nhóm trưởng của họ tổ chức một buổi cắm trại.

A.organize

Câu giả định thường dùng với một số động từ: propose, advise, recommend, suggest,…
Công thức: S1 + động từ giả định + that + S2 + V_nguyên thể
Tạm dịch: Các bạn nam đã đề xuất nhóm trưởng của họ tổ chức một buổi cắm trại.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Only after she ____from a severe illness did she realise the importance of good h...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG