Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

  1. didn't have to

  2. hadn't to

  3. couldn't

  4. mustn't

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.didn't have to Giải thích: didn't have to: không phải (làm gì) không có “hadn't to” couldn't: không thể mustn't: không được Tạm dịch: Chúng tôi đã không phải trả tiền mua vé vì Josie đã giành được chúng trong một cuộc thi.

A.didn't have to

Giải thích:
didn't have to: không phải (làm gì) không có “hadn't to”

couldn't: không thể mustn't: không được
Tạm dịch: Chúng tôi đã không phải trả tiền mua vé vì Josie đã giành được chúng trong một cuộc thi.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differentlyfrom the rest.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG