Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differsfrom the other three in pronunciation in each of the following questions from 20 to 21.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions from 20 to 21.

  1. decided

  2. hatred

  3. sacred

  4. warned

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.warned Giải thích: Quy tắc phát âm “-ed”: - Phát âm là /ɪd/ với các động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/. - Phát âm là /t/ với các động từ kết thúc bằng âm vô thanh nhưlà /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/. - Phát âm là /d/ với các động từ kết thúc bằng các âm còn lại.decided /dɪˈsaɪdɪd/ hatred /ˈheɪtrɪd/sacred /ˈseɪkrɪd/ warned /wɔːnd/ Câu B, C rơi vào các trường hợp ngoại lệ, đuôi “ed” phát âm là /ɪd/. Phần được gạch chân của câu D phát âm là /d/, còn lại phát âm là /ɪd/.

D.warned

Giải thích:
Quy tắc phát âm “-ed”:
- Phát âm là /ɪd/ với các động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/.
- Phát âm là /t/ với các động từ kết thúc bằng âm vô thanh như là /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/.
- Phát âm là /d/ với các động từ kết thúc bằng các âm còn lại. decided /dɪˈsaɪdɪd/ hatred /ˈheɪtrɪd/ sacred /ˈseɪkrɪd/ warned /wɔːnd/
Câu B, C rơi vào các trường hợp ngoại lệ, đuôi “ed” phát âm là /ɪd/.
Phần được gạch chân của câu D phát âm là /d/, còn lại phát âm là /ɪd/.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG