Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. It's very important that we ..............as soon as there's any change in the patient's condition.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

It's very important that we ..............as soon as there's any change in the patient's condition.

  1. be notified

  2. being notified

  3. be it notified

  4. were notified

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.be notified Giải thích: Ta có cấu trúc câu giả định với tính từ: It + be + adj + that + S (should) + Vinf + ... Về nghĩa ở đây là dạng bị động, do đó ta dùng “be notified” Tạm dịch: Điều rất quan trọng là chúng tôi phải được thông báo ngay khi có bất kỳ thay đổi nào về tìnhtrạng của bệnh nhân.

A.be notified

Giải thích:
Ta có cấu trúc câu giả định với tính từ: It + be + adj + that + S (should) + Vinf + ...
Về nghĩa ở đây là dạng bị động, do đó ta dùng “be notified” 
Tạm dịch: Điều rất quan trọng là chúng tôi phải được thông báo ngay khi có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng của bệnh nhân.

1

Câu hỏi tương tự

My parents saw me ............. at the railway station. A. with B. up C. of D. off

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG