Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. A lot of different conservation efforts have been made to save .............species.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

A lot of different conservation efforts have been made to save .............species.

  1. contaminated

  2. endangered

  3. available

  4. plant-eating

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.endangered Giải thích: endangered (adj): bị đe dọa, gặp nguy hiểm available (adj): có sẵn plant-eating: ăn thực vật contaminated (adj): bị ô nhiễm Tạm dịch: Rất nhiều nỗ lực bảo tồn khác nhau đã được thực hiện để cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

A.endangered

Giải thích:
endangered (adj): bị đe dọa, gặp nguy hiểm available (adj): có sẵn
plant-eating: ăn thực vật contaminated (adj): bị ô nhiễm
Tạm dịch: Rất nhiều nỗ lực bảo tồn khác nhau đã được thực hiện để cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

4

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. It was the first time I had visitors ................I had moved to London.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG