Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlinedword(s) in each of the following questions. You're not trying to suggest I should turn a blind eye and forget all about it?

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
You're not trying to suggest I should turn a blind eye and forget all about it?

  1. criticize for

  2. look into

  3. wink at

  4. worried about

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.wink at turn a blind eye (idiom): cố phớt lờ, bỏ qua A. criticize for (v): chỉ trích B. look into (v): điều tra C. wink at (v): vờ nhưkhông thấy D. worried about (v): lo lắng về => turn a blind eye = wink at Tạm dịch: Không phải bạn đang cố gắng khuyên tôi nên vờ nhưkhông thấy và quên hết về nó đâu đúng không?

C.wink at

turn a blind eye (idiom): cố phớt lờ, bỏ qua
A. criticize for (v): chỉ trích
B. look into (v): điều tra
C. wink at (v): vờ như không thấy
D. worried about (v): lo lắng về
=> turn a blind eye = wink at
Tạm dịch: Không phải bạn đang cố gắng khuyên tôi nên vờ như không thấy và quên hết về nó đâu đúng không?

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG