Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. They exchanged letters for 15 years, but they never ...............met in person.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

They exchanged letters for 15 years, but they never ...............met in person.

  1. truly

  2. actually

  3. positively

  4. genuinely

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.actually Từ vựng Giải thích: truly (adv): thực sự (nhấn mạnh cái gì là đúng) actually (adv): thực sự (nhấn mạnh cái gì đã xảy ra trên thực tế) positively (adv): thực sự (nhấn mạnh tính đúng đắn của một tuyên bố, đặc biệt là khi nó gây bất ngờ hoặc trái với nhữngtuyên bố trước đó) genuinely (adv): thật (nhấn mạnh cái gì là thật, không phải giả) Tạm dịch: Họ đã trao đổi thưtừ 15 năm rồi, nhưng họ chưa bao giờ thực sự gặp nhau.

B.actually

Từ vựng
Giải thích:
truly (adv): thực sự (nhấn mạnh cái gì là đúng)
actually (adv): thực sự (nhấn mạnh cái gì đã xảy ra trên thực tế)
positively (adv): thực sự (nhấn mạnh tính đúng đắn của một tuyên bố, đặc biệt là khi nó gây bất ngờ hoặc trái với những tuyên bố trước đó)
genuinely (adv): thật (nhấn mạnh cái gì là thật, không phải giả)
Tạm dịch: Họ đã trao đổi thư từ 15 năm rồi, nhưng họ chưa bao giờ thực sự gặp nhau.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each ofthe following questions from 17 to 19. “If I were you, I wouldn't read the job adver...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG