Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. My college graduation was a real................ day for my whole life.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

My college graduation was a real................ day for my whole life.

  1. red brick

  2. red ink

  3. red tape

  4. red letter

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.red letter Giải thích: red brick: màu đỏ gạch red ink: mực đỏ red tape: luật chính thức red letter day: ngày quan trọng, đáng nhớ Tạm dịch: Ngày tốt nghiệp đại học của tôi là một ngày thực sự quan trọng trong cả cuộc đời tôi.

D.red letter

Giải thích:
red brick: màu đỏ gạch red ink: mực đỏ
red tape: luật chính thức red letter day: ngày quan trọng, đáng nhớ 
Tạm dịch: Ngày tốt nghiệp đại học của tôi là một ngày thực sự quan trọng trong cả cuộc đời tôi.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG