Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combineseach pair of sentences in the following questions. George graduated with a good degree. However, he joined the ranks of the unemployed.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
 George graduated with a good degree. However, he joined the ranks of the unemployed.

  1.  If George graduated with a good degree, he would join the ranks of the unemployed.

  2. George joined the ranks of the unemployed because he graduated with a good degree.

  3. Although George graduated with a good degree, he joined the ranks of the unemployed.

  4. That George graduated with a good degree helped him join the ranks of the unemployed.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Although George graduated with a good degree, he joined the ranks of the unemployed. Câu nhượng bộ Giải thích: However: Tuy nhiên Although + S + V: Mặc dù Tạm dịch: George tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. Tuy nhiên, anh ấy rồi cũng gia nhập hàng ngũ của nhữngngười thất nghiệp. A. Nếu George tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, anh ấy sẽ gia nhập hàng ngũ của những người thất nghiệp. B. George gia nhập hàng ngũ của những người thất nghiệp vì anh ấy tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. C. Mặc dù George tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, anh ấy gia nhập hàng ngũ của những người thất nghiệp. D. Việc George tốt nghiệp với tấm bằng tốt đã giúp anh gia nhập hàng ngũ những người thất nghiệp. Câu A, B, D sai về nghĩa.

C.Although George graduated with a good degree, he joined the ranks of the unemployed.

Câu nhượng bộ
Giải thích:
However: Tuy nhiên
Although + S + V: Mặc dù
Tạm dịch: George tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. Tuy nhiên, anh ấy rồi cũng gia nhập hàng ngũ của những người thất nghiệp.
A. Nếu George tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, anh ấy sẽ gia nhập hàng ngũ của những người thất nghiệp.
B. George gia nhập hàng ngũ của những người thất nghiệp vì anh ấy tốt nghiệp với tấm bằng giỏi.
C. Mặc dù George tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, anh ấy gia nhập hàng ngũ của những người thất nghiệp.
D. Việc George tốt nghiệp với tấm bằng tốt đã giúp anh gia nhập hàng ngũ những người thất nghiệp.
Câu A, B, D sai về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mart the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correctanswer to each of the questions. What is meant by the term economic resources? In general, thes...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG