Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Make sure you mix the ingredients well,............... you might get lumps in your cake.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Make sure you mix the ingredients well,............... you might get lumps in your cake.

  1. supposing

  2. otherwise

  3. provided

  4. unless

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

b.otherwise Liên từ Giải thích: supposing: giả sử otherwise: nếu không thì provided: với điều kiện unless: trừ khi Tạm dịch: Hãy chắc chắn rằng bạn trộn các thành phần thật tốt, nếu không bánh của bạn có thể bị vóncục

b.otherwise

Liên từ
Giải thích:
supposing: giả sử otherwise: nếu không thì
provided: với điều kiện unless: trừ khi
Tạm dịch: Hãy chắc chắn rằng bạn trộn các thành phần thật tốt, nếu không bánh của bạn có thể bị vón cục

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG