Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following questions from 48 to 50: Although they always argue with each other, but they are good friends .

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions from 48 to 50:
Although they always argue with each other, but they are good friends

  1. with

  2. always

  3. friends

  4. but

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.but Although S + V, S + V: mặc dù S + V, but S + V: nhưng Trong câu đã có “Although” thì không dùng “but” Sửa: but => bỏ Tạm dịch: Mặc dù họ luôn tranh luận với nhau nhưng họ là những người bạn tốt.

D.but

Although S + V, S + V: mặc dù
S + V, but S + V: nhưng
Trong câu đã có “Although” thì không dùng “but”
Sửa: but => bỏ
Tạm dịch: Mặc dù họ luôn tranh luận với nhau nhưng họ là những người bạn tốt.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG