Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. My brother hopes to travel around the world _______ next summer.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
 My brother hopes to travel around the world _______ next summer.

  1. a

  2. an

  3. the

  4. ø (no article)

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.ø (no article) Giải thích: Trước trạng từ chỉ thời gian “next + thời điểm” ta không dùng mạo từ Tạm dịch: Anh tôi hy vọng sẽ đidu lịch vòng quanh thế giới vào mùa hè tới.

D. ø (no article)
Giải thích: Trước trạng từ chỉ thời gian “next + thời điểm” ta không dùng mạo từ Tạm dịch: Anh tôi hy vọng sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới vào mùa hè tới.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. I couldn’t help admiring the way he managed to finish the p...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG