Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. They are my two sister. They aren’t teachers like me.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair of sentences given in each of the following questions.

They are my two sister. They aren’t teachers like me.

  1. They are my two sisters, neither of whom are teachers like me.

  2. They are my two sister, who neither are teachers like me.

  3. Unlike me, neither of my two sisters are not teachers.

  4. They are my two sisters, both of those are teachers like me.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ vựng Giải thích: neither of: cả hai đều không Ở đây cần một đại từ quan hệ chỉ người (my two sisters), đóng vai trò tân ngữ (đứng sau “neither of”) trong mệnhđề quan hệ. Câu B sai vì dùng “neither” sai cách. Câu C sai ngữ pháp, vì “neither” đã mang nghĩa phủ định nên động từ theo sau phải dùng ở thể khẳng định. Câu D sai về không có đại từ quan hệ “those”. Tạm dịch: Họ là hai chị gái của tôi, cả hai người đều không làm giáo viên giống tôi.

Từ vựng
Giải thích:
neither of: cả hai đều không
Ở đây cần một đại từ quan hệ chỉ người (my two sisters), đóng vai trò tân ngữ (đứng sau “neither of”) trong mệnh đề quan hệ.
Câu B sai vì dùng “neither” sai cách.
Câu C sai ngữ pháp, vì “neither” đã mang nghĩa phủ định nên động từ theo sau phải dùng ở thể khẳng định.
Câu D sai về không có đại từ quan hệ “those”.
Tạm dịch: Họ là hai chị gái của tôi, cả hai người đều không làm giáo viên giống tôi.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG