Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Human beings are ________ greatest threat to survival of endangered species.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 Human beings are ________ greatest threat to survival of endangered species.

  1. Ø

  2. an 

  3. the

  4.  a 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.the great (adj): tốt, lớn => greatest: lớn/tốt nhất Mạo từ “the” dùng trong câu so sánh hơn nhất: the + adj-est/ most adj Tạm dịch: Con người là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của các loài có nguy cơ tuyệt chủng

C.the

great (adj): tốt, lớn => greatest: lớn/tốt nhất
Mạo từ “the” dùng trong câu so sánh hơn nhất: the + adj-est/ most adj
Tạm dịch: Con người là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của các loài có nguy cơ tuyệt chủng

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following questions. He made (A) it clear (B) once more that the missed (C) bo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG