Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. There is............. in my bedroom.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

There is............. in my bedroom.

  1. an old square wooden table

  2. a square wooden old table

  3. an old wooden square table

  4. a wooden old square table

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.an old square wooden table Trật tự tính từ Giải thích: Trật tự 8 loại tính từ: • Opinion and general description (Ý kiến hoặc miêu tả chung) Ví dụ: nice, awesome, lovely • Dimension / Size / Weight (Kích cỡ, cân nặng)Ví dụ: big, small, heavy • Age (Tuổi, niên kỷ)Ví dụ: old, new, young, ancient . • Shape (Hình dạng) Ví dụ: round, square, oval . •Color (Màu sắc)Ví dụ: green, red, blue, black •Country of origin (Xuất xứ) Ví dụ: Swiss, Italian, English. • Material (Chất liệu) Ví dụ: woolly, cotton, plastic . • Purpose and power (Công dụng) Ví dụ: walking (socks), tennis (racquet), electric (iron) old (cũ) – age => square (hình vuông) – shape => wooden (bằng gỗ) – material Tạm dịch: Có một chiếc bàn gỗ cũ hình vuông trong phòng của tôi.

A.an old square wooden table

Trật tự tính từ
Giải thích:
Trật tự 8 loại tính từ:
• Opinion and general description (Ý kiến hoặc miêu tả chung) Ví dụ: nice, awesome, lovely
• Dimension / Size / Weight (Kích cỡ, cân nặng)Ví dụ: big, small, heavy
• Age (Tuổi, niên kỷ)Ví dụ: old, new, young, ancient .
• Shape (Hình dạng) Ví dụ: round, square, oval .
•Color (Màu sắc)Ví dụ: green, red, blue, black
•Country of origin (Xuất xứ) Ví dụ: Swiss, Italian, English.
• Material (Chất liệu) Ví dụ: woolly, cotton, plastic .
• Purpose and power (Công dụng) Ví dụ: walking (socks), tennis (racquet), electric (iron) old
(cũ) – age => square (hình vuông) – shape => wooden (bằng gỗ) – material
Tạm dịch: Có một chiếc bàn gỗ cũ hình vuông trong phòng của tôi.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG