Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. I feel terrible, I didn't sleep.......... last night.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I feel terrible, I didn't sleep.......... last night.
 

  1. a jot

  2. a wink

  3. an inch

  4. an eye

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.a wink Cụm từ Giải thích: Ta có cấu trúc "not get/ have a wink of sleep" hoặc "not sleep a wink": không ngủ được tý nào, khôngchợp mắt được tý nào. Tạm dịch: Tôi cảm thấy thật khủng khiếp, tôi đã không ngủ được tý nào đêm hôm qua.

B.a wink

Cụm từ
Giải thích: Ta có cấu trúc "not get/ have a wink of sleep" hoặc "not sleep a wink": không ngủ được tý nào, không chợp mắt được tý nào.
Tạm dịch: Tôi cảm thấy thật khủng khiếp, tôi đã không ngủ được tý nào đêm hôm qua.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following questions. Foot racing is a popular activity in the United States...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG