Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Both husband and wife should be responsible ________doing the household chores.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
 Both husband and wife should be responsible ________doing the household chores.

  1. for

  2. with

  3. of

  4. to

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.for Cấu trúc “be responsible for sth/ sb”: có trách nhiệm cho cái gì/ ai Tạm dịch: Cả chồng và vợ nên có trách nhiệm làm các công việc nhà.

A.for

Cấu trúc “be responsible for sth/ sb”: có trách nhiệm cho cái gì/ ai Tạm dịch:
Cả chồng và vợ nên có trách nhiệm làm các công việc nhà.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete eachof the following exchanges. Mary is talking to her professor in his office. - Professor: “C...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG