Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 10 to 21. I don't think Jill would be a good teacher. She's got little patience, ................?

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 10 to 21.

 I don't think Jill would be a good teacher. She's got little patience, ................?

  1. hasn't she

  2.  does she

  3. doesn't she

  4. doesn't she

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.doesn't she Câu hỏi đuôi thì hiện tại hoàn thành: S + has (not) + V-ed/V3, has (not) + S? Tạm dịch: Mình không nghĩ Jill sẽ là một giáo viên tốt. Cô ấy không kiên nhẫn lắm, phải không?

D.doesn't she

Câu hỏi đuôi thì hiện tại hoàn thành: S + has (not) + V-ed/V3, has (not) + S?
Tạm dịch: Mình không nghĩ Jill sẽ là một giáo viên tốt. Cô ấy không kiên nhẫn lắm, phải không?

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions. Susan didn't apply for the job in the library. She reg...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG