Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differsfrom the other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

  1. bread

  2. dream

  3. cream

  4. clean

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.br ea d Phát âm “-ea” Giải thích: bread /bred/ dream /dri:m/ cream /kri:m/ clean /kli:n/ Phần gạch chân câu A được phát âm là /e/ còn lại là /i:/

A.bread

Phát âm “-ea”
Giải thích:
bread /bred/ dream /dri:m/
cream /kri:m/ clean /kli:n/
Phần gạch chân câu A được phát âm là /e/ còn lại là /i:/

1

Câu hỏi tương tự

Choose the sentence that best rewrites the one given The doctor told him not to talk during the meditation.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG