Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. We ________ in silence when he suddenly ________ me to help him.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

We ________ in silence when he suddenly ________ me to help him. 

  1. walked - asked 

  2. were walking - asked

  3. walked - was asking

  4. were walking - was asking 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.were walking - asked - Cách dùng: Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ (chia thì quá khứ tiếpdiễn) thì có một hành động khác xen vào (chia thì quá khứ đơn) - Công thức: S1 + was/ were V-ing + when + S2 + Ved/V2. Tạm dịch: Khi chúng tôi đang nhẹ nhàng thì anh ta đột nhiên hỏi tôi để giúp anh ta.

B. were walking - asked

- Cách dùng: Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ (chia thì quá khứ tiếp diễn) thì có một hành động khác xen vào (chia thì quá khứ đơn)
- Công thức: S1 + was/ were V-ing + when + S2 + Ved/V2.
Tạm dịch: Khi chúng tôi đang nhẹ nhàng thì anh ta đột nhiên hỏi tôi để giúp anh ta.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to eachof the following questions from 45 to 47: Difficult though the exam was, he still passe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG