Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions from 8 to 19. The babysitter has told Billy's parents about his behavior and how he starts acting actas soon as they leave home.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 8 to 19.

The babysitter has told Billy's parents about his behavior and how he starts acting act as soon as they leave home.

  1. meditation - seeking

  2. focus - seeking

  3. concentration - seeking

  4.  attention - seeking

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.attention - seeking Giải thích: concentration (n): sự tập trung attention (n): sự chú ý meditation (n): sự suy ngẫm focus (n): trọng điểm seek (v): tìm kiếm Attention Seeking Behavior: Hành vi tìm kiếm sự chú ý Tạm dịch: Người giữ trẻ đã nói với cha mẹ Billy, về hành vi tìm kiếm sự chú ý của cậu bé và cách cậu bắt đầuhành động ngay khi họ rời khỏi nhà.

D. attention - seeking

Giải thích:
concentration (n): sự tập trung attention (n): sự chú ý
meditation (n): sự suy ngẫm focus (n): trọng điểm
seek (v): tìm kiếm
Attention Seeking Behavior: Hành vi tìm kiếm sự chú ý
Tạm dịch: Người giữ trẻ đã nói với cha mẹ Billy, về hành vi tìm kiếm sự chú ý của cậu bé và cách cậu bắt đầu hành động ngay khi họ rời khỏi nhà.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following questions. Rose didn't mean insulting Jack, but he took her comments am...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG