Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions from 8 to 19. When he................. us to go in, we............... outside the exam room for over half and hour.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 8 to 19.

When he................. us to go in, we............... outside the exam room for over half and hour.

  1. let - are standing

  2. let - have stood

  3. let - had been standing 

  4. let - have been standing

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.let - had been standing Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Giải thích: let (v): cho phép ai làm gì (let (V1)- let (V2) - let (V3)) Mệnh đề thứ nhất dùng thì quá khứ đơn. Mệnh đề thứ hai: “for over half and hour” => dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn để diễn đạt một hànhđộng đang xảy ra trước một hành động trong quá khứ (nhấn mạng tính tiếp diễn) Tạm dịch: Khi anh ấy cho chúng tôi đi vào, chúng tôi đã đứng ngoài phòng thi hơn nửa tiếng.

C.let - had been standing 

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Giải thích:
let (v): cho phép ai làm gì (let (V1)- let (V2) - let (V3))
Mệnh đề thứ nhất dùng thì quá khứ đơn.
Mệnh đề thứ hai: “for over half and hour” 
=> dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn để diễn đạt một hành động đang xảy ra trước một hành động trong quá khứ (nhấn mạng tính tiếp diễn)
Tạm dịch: Khi anh ấy cho chúng tôi đi vào, chúng tôi đã đứng ngoài phòng thi hơn nửa tiếng.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG