Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct sentence with the samemeaning as the one in bold. “Be careful or you may get lost and run out of money.” She said.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct sentence with the same meaning as the one in bold.

“Be careful or you may get lost and run out of money.” She said.

  1. She told me to be careful if I got lost and run out of the money.

  2. She warned me to be careful or I had to get lost and run out of money.

  3. She ordered me to be careful and I might get lost and run out of money.

  4. She advised me to be careful or I might get lost and run out of money.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.She advised me to be careful or I might get lost and run out of money. Tạm dịch: “Hãy cẩn thận hoặc bạn có thể bị lạc và hết tiền.” Cô ấy nói. A. Cô ấy bảo tôi hãy cẩn thận nếu tôi bị lạc và hết tiền. B. Cô ấy cảnh báo tôi phải cẩn thận hoặc tôi phải bị lạc và hết tiền. C. Cô ấy ra lệnh cho tôi phải cẩn thận và tôi có thể bị lạc và hết tiền. D. Cô ấy khuyên tôi nên cẩn thận hoặc là tôi có thể bị lạc và hết tiền. Câu A, B, C sai về nghĩa

D.She advised me to be careful or I might get lost and run out of money.

Tạm dịch:
“Hãy cẩn thận hoặc bạn có thể bị lạc và hết tiền.” Cô ấy nói.
A. Cô ấy bảo tôi hãy cẩn thận nếu tôi bị lạc và hết tiền.
B. Cô ấy cảnh báo tôi phải cẩn thận hoặc tôi phải bị lạc và hết tiền.
C. Cô ấy ra lệnh cho tôi phải cẩn thận và tôi có thể bị lạc và hết tiền.
D. Cô ấy khuyên tôi nên cẩn thận hoặc là tôi có thể bị lạc và hết tiền.
Câu A, B, C sai về nghĩa

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The adhesive qualities of this new substance ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG