Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. "If I were you, I would never turn the television up late at night" the man told his daughter.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

"If I were you, I would never turn the television up late at night" the man told his daughter.

  1. The man wished his daughter didn't turn the television up late at night

  2. The man ordered his daughter not to turn the television up when it's late at night.

  3. The father said if he was his daughter, he would turn the television down at night.

  4. The father advised his daughter not to turn the television up late at night.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.The father advised his daughter not to turn the television up late at night. Tạm dịch: “Nếu bố là con, tôi sẽ không bao giờ mở TV lớn giữa đêm.” Người đàn ông nói với cô con gái. D. Người bố khuyên con gái mình không nên mở TV to tiếng giữa đêm.

D.The father advised his daughter not to turn the television up late at night.

Tạm dịch:
“Nếu bố là con, tôi sẽ không bao giờ mở TV lớn giữa đêm.” Người đàn ông nói với cô con gái.
D. Người bố khuyên con gái mình không nên mở TV to tiếng giữa đêm.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Only after she ____from a severe illness did she realise the importance of good h...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG