Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. He_____ a terrible accident while he _______ along Ben Luc Bridge.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He_____ a terrible accident while he _______ along Ben Luc Bridge.

  1. see / am walking

  2. saw / was walking

  3. was seeing / walked

  4. have seen / were walking

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.saw / was walking Thì quá khứ đơn – thì quá khứ tiếp diễn Giải thích: Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ ( was walking) thì bị hành động khác xen vào(thì quá khứ đơn - saw). Công thức: S + Ved/ V2 while + S + was/ were V-ing Tạm dịch: Anh ấy đã nhìn thấy một tai nạn kinh hoàng khi anh ấy đang đi dọc cầu Bến Lức.

B.saw / was walking

Thì quá khứ đơn – thì quá khứ tiếp diễn
Giải thích:
Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ ( was walking) thì bị hành động khác xen vào (thì quá khứ đơn - saw).
Công thức: S + Ved/ V2 while + S + was/ were V-ing
Tạm dịch: Anh ấy đã nhìn thấy một tai nạn kinh hoàng khi anh ấy đang đi dọc cầu Bến Lức.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG