Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in theposition of primary stress in each of the following questions. Trả lời cho các câu 19, 20 dưới đây:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Trả lời cho các câu 19, 20 dưới đây:

  1. attract

  2. discuss

  3. follow

  4. confide

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.follow A. attract /əˈtrækt/ B. discuss /dɪˈskʌs/ C. follow /ˈfɒləʊ/ D. confide /kənˈfaɪd/ Quy tắc: Động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ngoại lệ: follow Trọngâm đáp án C rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là âm thứ hai

C.follow

A. attract /əˈtrækt/ 
B. discuss /dɪˈskʌs/ 
C. follow /ˈfɒləʊ/ D. confide /kənˈfaɪd/
Quy tắc: Động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ngoại lệ: follow Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là âm thứ hai 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions. Susan didn't apply for the job in the library. She reg...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG