Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correctionin the following questions. The children are extremely excited about the visit to the town where their grandparents were bornin.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following questions.

The children are extremely excited about the visit to the town where their grandparents were born in.

  1. about

  2. were

  3. where

  4. the town

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.where Đại từ quan hệ Giải thích: Đại từ quan hệ “which” làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ, thay thế cho danh từ chỉ vật Trong mệnh đề đã dùng giới từ “in” ( in which = where) nên không được dùng “where”. Sửa: where => which Tạm dịch: Những đứa trẻ vô cùng phấn khích về chuyến thăm thị trấn nơi ông bà của chúng được sinh ra.

C.where

Đại từ quan hệ
Giải thích:
Đại từ quan hệ “which” làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ, thay thế cho danh từ chỉ vật
Trong mệnh đề đã dùng giới từ “in” ( in which = where) nên không được dùng “where”.
Sửa: where => which
Tạm dịch: Những đứa trẻ vô cùng phấn khích về chuyến thăm thị trấn nơi ông bà của chúng được sinh ra.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaningto the underlined word(s) in each of the following questions. Though built almost five hundred years ago...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG