Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete eachof the following exchanges. Jane and Janet are talking about their favorite sports. - Jane: “Are you interested in scuba diving?” - Janet: “_______________.”

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Jane and Janet are talking about their favorite sports.
- Jane: “Are you interested in scuba diving?” - Janet: “_______________.”

  1. Very. Undersea life is being strongly contaminated.

  2. Very. Undersea life is fascinating.

  3. Not any. Undersea life is too expensive.

  4. Well, things are much different, now.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.Very. Undersea life is fascinating. Văn hoá giao tiếp Tạm dịch: Jane và Janet đang nói về những môn thể thao yêu thích của họ. Jane: "Có phải bạn thích lặn không?" - Janet: “ .” A. Rất thích. Cuộc sống dưới đáy biển đang bị ô nhiễm mạnh mẽ. B. Rất thích. Cuộc sống dưới đáy biển thật hấp dẫn. C. Không. Cuộc sống dưới đáy biển quá đắt đỏ. D. Ừm, bây giờ mọi thứ đã khác đi nhiều.

B.Very. Undersea life is fascinating.

Văn hoá giao tiếp
Tạm dịch:
Jane và Janet đang nói về những môn thể thao yêu thích của họ.
Jane: "Có phải bạn thích lặn không?" - Janet: “ .”
A. Rất thích. Cuộc sống dưới đáy biển đang bị ô nhiễm mạnh mẽ.
B. Rất thích. Cuộc sống dưới đáy biển thật hấp dẫn.
C. Không. Cuộc sống dưới đáy biển quá đắt đỏ.
D. Ừm, bây giờ mọi thứ đã khác đi nhiều.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The adhesive qualities of this new substance ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG