Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pairof sentences in the following questions from 22 to 23. I am tired of staying up late last night studying. I am also worried about today's test.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 22 to 23.
 I am tired of staying up late last night studying. I am also worried about today's test.

  1. I am not only tired of staying up late last night studying but also worried about today's test.

  2. Tired from staying up late last night studying, today's test also makes usworried.

  3. Not only am I tired of staying up late last night studying, but I am also worried about today's test.

  4. Because I am worried about today's test, I stayed up late last nightstudying

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

c.Not only am I tired of staying up late last night studying, but I am also worried about today's test. Tạm dịch: “Mình mệt vì đã thức muộn để làm bài tối qua. Mình cũng lo lắng cho bài kiểm tra hôm nay nữa.” C. Mình không chỉ mệt vì thức muộn làm bài tối qua mà còn lo lắng cho bài kiểm tra hôm nay nữa.

c.Not only am I tired of staying up late last night studying, but I am also worried about today's test.

Tạm dịch:
“Mình mệt vì đã thức muộn để làm bài tối qua. Mình cũng lo lắng cho bài kiểm tra hôm nay nữa.”
C. Mình không chỉ mệt vì thức muộn làm bài tối qua mà còn lo lắng cho bài kiểm tra hôm nay nữa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions from 48 to 50. After the members of the committee had had lun...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG