Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions. She raised her hand high. She wanted to attract her teacher’s attention.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

 She raised her hand high. She wanted to attract her teacher’s attention. 

  1. Because her teacher attracted her, she raised her hand high.

  2. She had such a high raising of hand that she attracted her teacher‟s attention.

  3. Though she raised her hand high, she could not attract her teacher‟s attention. 

  4. To attract her teacher‟s attention, she raised her hand high. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.To attract her teacher's attention, she raised her hand high. to + V-nguyên thể: để … => chỉ mục đích Cô giơ tay cao. Cô muốn thu hút sự chú ý của giáo viên. A. Vìcô giáo thu hút cô ấy, cô ấy giơ tay cao. B. Cô ấy giơ tay cao đến mức thu hút sự chú ý của giáo viên. C. Mặc dù cô ấy giơ tay cao, cô ấy không thể thu hút sự chú ý của giáo viên. D. Để thu hút sự chú ý của giáo viên, cô ấy giơ tay cao. Các phương án A, B, C không cùng nghĩa với câu gốc Tạm dịch: Cô giơ tay cao. Cô muốn thu hút sự chú ý của giáo viên.= Để thu hút sự chú ý của giáo viên, cô ấy giơ tay cao.

D.To attract her teacher's attention, she raised her hand high.

to + V-nguyên thể: để … => chỉ mục đích
Cô giơ tay cao. Cô muốn thu hút sự chú ý của giáo viên. A. Vì cô giáo thu hút cô ấy, cô ấy giơ tay cao.
B. Cô ấy giơ tay cao đến mức thu hút sự chú ý của giáo viên.
C. Mặc dù cô ấy giơ tay cao, cô ấy không thể thu hút sự chú ý của giáo viên.
D. Để thu hút sự chú ý của giáo viên, cô ấy giơ tay cao.
Các phương án A, B, C không cùng nghĩa với câu gốc
Tạm dịch: Cô giơ tay cao. Cô muốn thu hút sự chú ý của giáo viên.= Để thu hút sự chú ý của giáo viên, cô ấy giơ tay cao.

4

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differentlyfrom the rest.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG