Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to completeeach of the following exchanges. The teacher is talking to Laura about her presentation in class today. Teacher: “Your speech this morning was beyond my expectation.” Laura: “_________________”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

The teacher is talking to Laura about her presentation in class today.
Teacher: “Your speech this morning was beyond my expectation.”
Laura: “_________________”

  1. Thanks. Without your help, I couldn't have.

  2. Are you kidding me? It's terrible.

  3. It's OK. It was the least I could do.

  4. That's alright. I'm glad I could help.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Thanks. Without your help, I couldn't have. Văn hoá giao tiếp Tạm dịch: Giáo viên đang nói chuyện với Laura về bài thuyết trình của cô ấy trong lớp hôm nay. Giáoviên: “Bài phát biểu của em sáng nay đã vượt qua mong đợi của cô.” Laura: “ .................” A. Cảm ơn cô. Nếu không có sự giúp đỡ của cô, em không thể làm được. B. Cô đang đùa sao? Nó rất tệ. C. Không sao. Đó là điều tối thiểu em có thể làm. D. Không sao cả. Em rất vui vì em có thể giúp.

A.Thanks. Without your help, I couldn't have.

Văn hoá giao tiếp
Tạm dịch:
Giáo viên đang nói chuyện với Laura về bài thuyết trình của cô ấy trong lớp hôm nay. Giáo viên: “Bài phát biểu của em sáng nay đã vượt qua mong đợi của cô.”
Laura: “ .................”
A. Cảm ơn cô. Nếu không có sự giúp đỡ của cô, em không thể làm được.
B. Cô đang đùa sao? Nó rất tệ.
C. Không sao. Đó là điều tối thiểu em có thể làm.
D. Không sao cả. Em rất vui vì em có thể giúp.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Mark Zuckerberg's enormous success has taken a lot of hard work and _______.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG