Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. I caught ................of a lion lying under the tree, and my heart jumped.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I caught ................of a lion lying under the tree, and my heart jumped.

  1. look

  2. sight

  3. scene

  4. view

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.sight Thành ngữ Giải thích: catch sight of someone/something: nhìn thấy, bắt gặp look (n): cái nhìn scene (n): hiện trường/ cảnh trong phim view (n): toàn cảnh khi nhìn từ một phía Tạm dịch: Tôi bắt gặp một con sưtử nằm dưới gốc cây và trái tim tôi nhảy lên.

B.sight

Thành ngữ
Giải thích:
catch sight of someone/something: nhìn thấy, bắt gặp
look (n): cái nhìn
scene (n): hiện trường/ cảnh trong phim view (n): toàn cảnh khi nhìn từ một phía
Tạm dịch: Tôi bắt gặp một con sư tử nằm dưới gốc cây và trái tim tôi nhảy lên.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. How on earth could they do away with a lov...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG