Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the positionof the primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the primary stress in each of the following questions. 

  1. economics

  2. entertainment

  3. radiation

  4. geography

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.geography A. economics /ˌekəˈnɒmɪks/ B. entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/ C. radiation /ˌreɪdiˈeɪʃn/D. geography /dʒiˈɒɡrəfi/ Quy tắc: - Những từ tận cùng bằng –ic, -tion, -graphy thường có trọng âm rơi vào âm tiết ở ngay trước các đuôi này. - Hậu tố -ment không làm thay đổi trọng âm của từ gốc. Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 3

D.geography

A. economics /ˌekəˈnɒmɪks/
B. entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/
C. radiation /ˌreɪdiˈeɪʃn/D. geography /dʒiˈɒɡrəfi/ Quy tắc: 
- Những từ tận cùng bằng –ic, -tion, -graphy thường có trọng âm rơi vào âm tiết ở ngay trước các đuôi này.
- Hậu tố -ment không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.
Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 3

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big............ in Vietnam fo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG