Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Her father used to be a distinguishable professor at the university. Many students worshipped him.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each 
of the following questions.

Her father used to be a distinguishable professor at the university. Many students worshipped
him.

  1. used to

  2. distinguishable

  3. at

  4. worshipped

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.distinguishable distinguishable (adj): có thể phân biệt distinguished (adj): đặc biệt, khác biệt, ƣu tú, xuất sắc Sửa: distinguishable => distinguished Tạm dịch: Cha cô đã từng là một giáo sƣ nổi tiếng tại trƣờng đại học. Nhiều sinh viên tôn thờ ông.

B.distinguishable

distinguishable (adj): có thể phân biệt distinguished (adj): 
đặc biệt, khác biệt, ƣu tú, xuất sắc
Sửa: distinguishable => distinguished
Tạm dịch: Cha cô đã từng là một giáo sƣ nổi tiếng tại trƣờng đại học. Nhiều sinh viên tôn thờ ông. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. If you have any problem, please call Ann. She'll always .............a sympathetic e...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG