Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The excursion is.................unique opportunity to discover................wild in its natural beauty.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The excursion is.................unique opportunity to discover................wild in its natural beauty.

  1. an – Ø

  2. a – the

  3. the – the

  4. an – the

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.a – the “A” và “An” đứng trước danh từ số ít. Tuy nhiên, dùng “An” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng nguyên âm (a, o, u e,i)và dùng “A” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng các phụ âm. unique /juˈniːk/ bắt đầu bằng âm /j/ nên dùng mạo từ “a” Mạo từ xác định “the” được dùng trước danh từ xác định, nghĩa là cả người nói và người nghe đều biết đối tượngđược đề cập tới. Tạm dịch: Chuyến dã ngoại là cơ hội độc nhất để khám phá sự hoang dã với vẻ đẹp tự nhiên.

B.a – the

“A” và “An” đứng trước danh từ số ít. Tuy nhiên, dùng “An” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng nguyên âm (a, o, u e,i) và dùng “A” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng các phụ âm.
unique /juˈniːk/ bắt đầu bằng âm /j/ nên dùng mạo từ “a”
Mạo từ xác định “the” được dùng trước danh từ xác định, nghĩa là cả người nói và người nghe đều biết đối tượng được đề cập tới.
Tạm dịch: Chuyến dã ngoại là cơ hội độc nhất để khám phá sự hoang dã với vẻ đẹp tự nhiên.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of thefollowing questions. As television programmes become more popular, they seem to g...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG