Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A paragrap h is a portion of a text consists of one or more s entences related to the same idea.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following question.
A paragraph is a portion of a text consists of one or more sentences related to the same idea.

  1. consists of

  2. sentences

  3. related to

  4. A paragraph

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Rút gọn mệnh đề quan hệ Giải thích: Dùng hiện tại phân từ (V_ing) để rút gọn cho mệnh đề quan hệ mang nghĩa chủ động. Câu đầy đủ: A paragraph is a portion of a text which consists of one or more sentences related to the same idea. Câu rút gọn: A paragraph is a portion of a text consisting of one or more sentences related to the same idea. Sửa: consists of => consisting of Tạm dịch: Một đoạn văn là một phần của một bài văn ngắn mà bao gồm một hoặc nhiều câu có liên quan đến mộtchủ đề giống nhau.

Rút gọn mệnh đề quan hệ
Giải thích:
Dùng hiện tại phân từ (V_ing) để rút gọn cho mệnh đề quan hệ mang nghĩa chủ động.
Câu đầy đủ: A paragraph is a portion of a text which consists of one or more sentences related to the same idea.
Câu rút gọn: A paragraph is a portion of a text consisting of one or more sentences related to the same idea.
Sửa: consists of => consisting of
Tạm dịch: Một đoạn văn là một phần của một bài văn ngắn mà bao gồm một hoặc nhiều câu có liên quan đến một chủ đề giống nhau.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. It was the first time I had visitors ................I had moved to London.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG