Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the otherthree in the position of primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 

  1. certificate

  2. compulsory

  3. remember

  4. information

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.information Trọng âm từ có 4,5 âm tiết Giải thích: Một số quy tắc: - Các từ có hậu tố “ion” trọng âm thường rơi vào âm trước nó. - Các từ có hậu tố “y, ate” trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên.certificate /səˈtɪfɪkət/ compulsory /kəmˈpʌlsəri/remember /rɪˈmembə(r)/ information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/ Trọng âm của câu D rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

D.information

Trọng âm từ có 4,5 âm tiết
Giải thích:
Một số quy tắc:
- Các từ có hậu tố “ion” trọng âm thường rơi vào âm trước nó.
- Các từ có hậu tố “y, ate” trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên. certificate /səˈtɪfɪkət/ compulsory /kəmˈpʌlsəri/ remember /rɪˈmembə(r)/ information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/

Trọng âm của câu D rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. I couldn’t help admiring the way he managed to finish the p...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG