Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Students can______ a lot of information just by attending class and taking good notes of the lectures.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Students can______ a lot of information just by attending class and taking good notes of the lectures.

  1. absorb

  2. provide

  3. transmit

  4. read

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.absorb Từ vựng Giải thích: A. absorb (v): hấp thụ, tiếp thu B. provide (v): cung cấp C. transmit (v): truyền D. read (v): đọc Tạm dịch: Các học sinh có thể tiếp thu rất nhiều thông tin chỉ qua việc lên lớp và ghi chép bài giảng tốt.

A.absorb

Từ vựng
Giải thích:
A. absorb (v): hấp thụ, tiếp thu B. provide (v): cung cấp
C. transmit (v): truyền D. read (v): đọc

Tạm dịch: Các học sinh có thể tiếp thu rất nhiều thông tin chỉ qua việc lên lớp và ghi chép bài giảng tốt.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the sentence that best rewrites the one given The doctor told him not to talk during the meditation.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG