Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completeseach of the following exchanges. – “Excuse me. Where's the parking lot?” – “ ..................”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

– “Excuse me. Where's the parking lot?” – “ ..................”

  1. You missed the turn. It's back that way.

  2. Do you get lost? I do too.

  3. You are going the wrong way. It's not here

  4. Why do you ask me? I don't know.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.You missed the turn. It's back that way. Ngôn ngữ giao tiếp Giải thích: "Xin lỗi. Bãi đậu xe ở đâu?” – “ ...........” A. Bạn vượt qua đoạn rẽ rồi. Quay lại lối đó. B. Bạn có bị lạc không? Tôi cũng vậy. C. Bạn đang đi sai đường. Nó không ở đây. D. Tại sao bạn hỏi tôi? Tôi không biết. Câu B, C, D không phù hợp với ngữ cảnh.

A.You missed the turn. It's back that way.

Ngôn ngữ giao tiếp
Giải thích:
"Xin lỗi. Bãi đậu xe ở đâu?” – “ ...........”
A. Bạn vượt qua đoạn rẽ rồi. Quay lại lối đó. B. Bạn có bị lạc không? Tôi cũng vậy.
C. Bạn đang đi sai đường. Nó không ở đây. D. Tại sao bạn hỏi tôi? Tôi không biết.
Câu B, C, D không phù hợp với ngữ cảnh.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG