Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. Safari is an organized trip to hunting or photograph wild animal s, usually in Africa.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
 Safari is an organized trip to hunting or photograph wild animals, usually in Africa.

  1. organized

  2. hunting

  3. wild animals

  4. usually in

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.usually in Từ vựng Giải thích: accustomed to: quen với điều gì dislike (v): không thích enjoy (v): thích tobe used to + V.ing: quen với điều gì We American are wasteful people, (25) saving. Tạm dịch: Người Mỹ chúng ta là những người lãng phí, không quen tiết kiệm.

D.usually in

Từ vựng
Giải thích:
accustomed to: quen với điều gì dislike (v): không thích
enjoy (v): thích tobe used to + V.ing: quen với điều gì
We American are wasteful people, (25) saving.
Tạm dịch: Người Mỹ chúng ta là những người lãng phí, không quen tiết kiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. It was the first time I had visitors ................I had moved to London.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG