Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Some modern couples organize their marriage and work out the tasks and duties, which maygradually turn their marriage into a business or ________relationship.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Some modern couples organize their marriage and work out the tasks and duties, which may gradually turn their marriage into a business or ________relationship.

  1. contract

  2. contractually

  3. contractual

  4. contracting

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.contractual Trước danh từ “relationship” cần một tính từ A. contract (n): hợp đồng B. contractually (adv): một cách có tính hợp đồng C. contractual (adj): có tính hợp đồng D. contracting (v_ing): kí hợp đồng Tạm dịch: Một vài cặp đôi hiện đại tổ chức hôn lễ của họ và thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ, cái mà có thể dầnbiến cuộc hôn nhân thành một cuộc giao dịch hoặc mối quan hệ hợp đồng.

C.contractual

Trước danh từ “relationship” cần một tính từ
A. contract (n): hợp đồng
B. contractually (adv): một cách có tính hợp đồng
C. contractual (adj): có tính hợp đồng

D. contracting (v_ing): kí hợp đồng
Tạm dịch: Một vài cặp đôi hiện đại tổ chức hôn lễ của họ và thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ, cái mà có thể dần biến cuộc hôn nhân thành một cuộc giao dịch hoặc mối quan hệ hợp đồng.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG