Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. When I will see her tomorrow, I will tell her the truth . I'm sure she will be very happy .

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

When I will see her tomorrow, I will tell her the truth. I'm sure she will be very happy.

  1. truth

  2. will tell

  3. will see

  4. happy

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.happy cấu trúc đi với “when” Giải thích: Người ta dùng “when” khi muốn diễn tả hành động xảy ra trong tương lai Cấu trúc: When S + V (hiện tại đơn) , S will + V nguyên thể. Chỉ có D không đúng cấu trúc đó. Tạm dịch: Khi tôi gặp cô ấy vào sáng mai, tôi sẽ nói cho cô ấy sự thật. Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ rất vui.

D.happy

cấu trúc đi với “when”
Giải thích:
Người ta dùng “when” khi muốn diễn tả hành động xảy ra trong tương lai
Cấu trúc: When S + V (hiện tại đơn) , S will + V nguyên thể. 
Chỉ có D không đúng cấu trúc đó.
Tạm dịch: Khi tôi gặp cô ấy vào sáng mai, tôi sẽ nói cho cô ấy sự thật. Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ rất vui.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differentlyfrom the rest.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG