Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlinedword(s) in each of the following questions. All children can attend without paying fees at s tate schools .

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

 All children can attend without paying fees at state schools.

  1. secondary schools 

  2. independent schools

  3. primary schools

  4. high schools 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.independent schools state school: trường công lập, trường nhà nước secondary school: trường trung học, cấp 2 independent school: trường dân lập, trường tưthục primary school: trường tiểu học, cấp 1 high school: trường phổ thông, cấp 3 => state schools >< independent schools Tạm dịch: Tất cả trẻ em đều có thể theo học mà không cần trả học phí tại trường công lập.

B.independent schools

state school: trường công lập, trường nhà nước 
secondary school: trường trung học, cấp 2 independent
school: trường dân lập, trường tư thục primary school: 
trường tiểu học, cấp 1 high school: trường phổ thông, 
cấp 3
=> state schools >< independent schools
Tạm dịch: Tất cả trẻ em đều có thể theo học mà không cần trả học phí tại trường công lập. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. He_____ a terrible accident while he _______ along Ben Luc Bridge.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG